Để chuẩn bị cho các em đến trường ban đại diện cha mẹ học sinh kết hợp cùng giáo viên chủ nhiệm cùng đoàn thanh niên tổ chức lao động trường lớp.

Lượt xem:

Đọc bài viết